അശ്ലീലദൃശ്യം കണ്ടെന്നാരോപിച്ച് കാട്ടാക്കടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊലീസ് മർദ്ദനം| Police attack

0 Просмотры
Издатель
Police beat students in Kattakkada| അശ്ലീലദൃശ്യം കണ്ടെന്നാരോപിച്ച് കാട്ടാക്കടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊലീസ് മർദ്ദനം
#asianetnews #asianetnewslive
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ►

Website ►
Facebook ►
Twitter ►
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users:
► For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
Прохождение стратегий
Комментариев нет.